Track Details

Poet
Alireza Ghorbani , Siavash Valipour
Composer
Alireza Ghorbani , Siavash Valipour

Play

In Those Eyes
4:34


نگاهت چه می در سبو میکند که روح مرا زیر و رو میکند
نگاهت چه می در سبو میکند که روح مرا زیر و رو میکند
که آرامشم را به هم میزند تلنگر به خواب دلم میزند
چه رازیست با آن نگاه غریب که پرهیزش آمیخته با فریب
برایم چه داری در آن چشم ها چه با خود میاری در آن چشم ها
برایم چه داری در آن چشم ها چه با خود میاری در آن چشم ها
دانلود آهنگ علیرضا قربانی در آن چشم ها
دری که به آفاق وا میشود گشوده به بی انتها میشود
و یا جاده ی که در این ماجرا به بن بست ها میکشاند مرا
برایم چه داری در آن چشم ها چه با خود میاری در آن چشم ها
برایم چه داری در آن چشم ها چه با خود میاری در آن چشم ها
گلی که به دفترچه ی روزگار به جای خزان مینویسد بهار
چراغی که در شعله اش میتوان امان یافت زین ظلمت بی امان
برایم چه داری در آن چشم ها چه با خود میاری در آن چشم ها
برایم چه داری در آن چشم ها چه با خود میاری در آن چشم ها
برایم چه داری در آن چشم ها چه با خود میاری در آن چشم ها

Pictures